สจล. เปิดวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป สอนโดยอาจารย์พิเศษ “นิลโลหิต”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวหลักสูตรสุดล้ำเขย่าวงการการศึกษาไทยและวงการเพลงไทยพร้อมๆกัน ด้วยการเปิดตัววิชา “สุนทรียะเพลงแร็ป” มาเป็นหนึ่งหลักสูตรของการศึกษาในสถาบันแห่งนี้เรียบร้อย

นอกจากนั้นยังดึงแร็พเปอร์ยอดฝีมือปากฝีเยี่ยมอย่าง “นิลโลหิต” (NLHz) ศิษย์เก่าของสถาบันมาเป็นอาจารย์รับเชิญพิเศษของวิชานี้ด้วย โดยวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป (Rap Appreciation) จะมีการศึกษาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่จะเป็นองค์ประกอบของการแร็ป ความเข้าใจในเพลงแร็ป จนกระทั่งให้ฝึกแต่งเพลงและร้องจริงได้อย่างมีคุณภาพ ยกตัวอย่างสิ่งที่จะได้เรียนดังนี้
– วิวัฒนาการของเพลงแร็ปจากทั่วโลกและในประเทศไทย
– เรียนรู้การวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความการใช้ภาษาในเพลงอย่างมีวิจารณญาณ
– การมองสะท้อนวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลงต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจบริบทและคุณค่าของบทเพลง
– การฝึกแต่งและร้องเพลงแร็ปแบบปัญญาชน ฯลฯ

นิลโลหิต หรือ NLHz อาจารย์พิเศษแห่ง สจล.
นิลโลหิต หรือ NLHz อาจารย์พิเศษแห่ง สจล.

และนอกจากวิชาแร็ปแล้ว ทางสจล. หรือที่คนเรียกว่า ม.ลาดกระบัง ก็ยังเปิดวิชาที่สอดรับกับคนรุ่นใหม่อีกหลายวิชาดังนี้ วิชาเอาตัวรอด (Survivors), การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism), กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking), วิชาสังคมสูงวัยเชิงรุก (Active Aging Society), วิชาหมอต้นไม้ (Tree Doctor) และ วิชาครัวเด็กหอ (Dorm Chef)

ทั้งนี้กลุ่มวิชาทั้งหมดจะเริ่มเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 นี้ โดยทาง สจล. พร้อมจะรับนักศึกษาที่สนใจทุกคนไม่ว่าจะผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปี 1- 4 หรือจะเป็นผู้สนใจที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังมองหาสถาบันศึกษาต่อในอนาคต สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรายวิชานี้ได้ที่ www.gened.kmitl.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website