สจล. เปิดวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป สอนโดยอาจารย์พิเศษ “นิลโลหิต”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวหลักสูตรสุดล้ำเขย่าวงการการศึกษาไทยและวงการเพลงไทยพร้อมๆกัน ด้วยการเปิดตัววิชา “สุนทรียะเพลงแร็ป” มาเป็นหนึ่งหลักสูตรของการศึกษาในสถาบันแห่งนี้เรียบร้อย นอกจากนั้นยังดึงแร็พเปอร์ยอดฝีมือปากฝีเยี่ยมอย่าง “นิลโลหิต” (NLHz) ศิษย์เก่าของสถาบันมาเป็นอาจารย์รับเชิญพิเศษของวิชานี้ด้วย โดยวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป (Rap Appreciation) จะมีการศึกษาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่จะเป็นองค์ประกอบของการแร็ป ความเข้าใจในเพลงแร็ป จนกระทั่งให้ฝึกแต่งเพลงและร้องจริงได้อย่างมีคุณภาพ ยกตัวอย่างสิ่งที่จะได้เรียนดังนี้– วิวัฒนาการของเพลงแร็ปจากทั่วโลกและในประเทศไทย– เรียนรู้การวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความการใช้ภาษาในเพลงอย่างมีวิจารณญาณ– การมองสะท้อนวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลงต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจบริบทและคุณค่าของบทเพลง– การฝึกแต่งและร้องเพลงแร็ปแบบปัญญาชน ฯลฯ และนอกจากวิชาแร็ปแล้ว ทางสจล. หรือที่คนเรียกว่า ม.ลาดกระบัง ก็ยังเปิดวิชาที่สอดรับกับคนรุ่นใหม่อีกหลายวิชาดังนี้ วิชาเอาตัวรอด (Survivors), การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism), กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking), วิชาสังคมสูงวัยเชิงรุก (Active Aging Society), วิชาหมอต้นไม้ (Tree Doctor) และ วิชาครัวเด็กหอ (Dorm Chef) ทั้งนี้กลุ่มวิชาทั้งหมดจะเริ่มเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 นี้ โดยทาง สจล. […]

อธิการบดี KMITL สจล.ลาดกระบัง โชว์แร็พต้อนรับเฟรชชี่ ได้ NLHz และ Eastside Bvngkok ร่วมเบื้องหลัง

รันแร็พกันไปถึงวงการการศึกษาแล้ว เมื่อ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะผู้บริหาร ต้อนรับเหล่าเฟรชชี่ 2018 ด้วยการโชว์แร็พปฐมนิเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับการเริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัยของน้องใหม่ทุกคน ซึ่งการแร็พครั้งนี้ได้ NLHz เจ้านิลโลหิตศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยร่วมกับวง Eastside Bvngkok มาทำงานเบื้องหลัง ไกด์คำร้องและบีทเพลงในโชว์ครั้งนี้ให้กับอธิการบดีรุ่นใหม่คนนี้ด้วย