TWIO3 เลื่อนกิจกรรมต่างๆ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

Rap is Now Crew ขอประกาศให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการแข่งขัน TWIO3 ดังนี้

  • เลื่อนการปล่อยคลิป BKK stage ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
  • เลื่อนการประกาศผล ผู้เข้ารอบ Final Audition 32 rappers ออกไป อย่างไม่มีกำหนด
  • เลื่อนการแข่งขันรอบ Final Audition (เดิมวันที่ 29 ต.ต.) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรแล้ว ให้รอการประกาศจากทางเราอีกครั้ง

เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า Rap is Now Crew